Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
STATUT SZKOŁY
 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH

 

Zatwierdzony uchwałą nr 1/2017/2018 Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

dnia 29 listopada 2017 roku

2017-12-01


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 98, art. 102.

 

Spis treści

PREAMBUŁA.. 3

Rozdział I Informacje o szkole. 4

Rozdział II Cele i zadania szkoły. 6

Rozdział III. Organy szkoły. 10

Rozdział IV. Organizacja pracy szkoły. 20

Rozdział V Uczniowie szkoły. 37

Rozdział VI Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. 44

Rozdział VII Pracownicy szkoły. 61

Rozdział VIII  Porządek i bezpieczeństwo. 70

Rozdział IX  Współpraca z rodzicami 74

Rozdział X  Ceremoniał i tradycje szkolne. 75

Rozdział IX Przepisy końcowe. 77

 

 

 

PREAMBUŁA

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest…”

Jan Paweł II

Działalność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, w oparciu o zasady zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, służy wychowaniu dzieci i młodzieży na miłujących Ojczyznę obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Realizując prawo każdego dziecka do kształcenia, wychowania i opieki, Szkoła przyjmuje za naczelną zasadę podmiotowość dziecka w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wzajemnie spójnych i nierozłącznych.

W realizacji tych zadań Szkoła kieruje się troską o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka – intelektualny, psychiczny i fizyczny oraz o wzbogacanie osobowości ucznia, ukierunkowane na kreatywne wykorzystanie własnych walorów w drodze do dorosłości.

Działalność Szkoły służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia obowiązku, kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego ludzkości i narodu polskiego. Opiera się na zasadach tolerancji, demokracji i poszanowaniu godności drugiego człowieka. Szkoła zapewnia młodemu człowiekowi wychowanie dla potrzeb rodziny i społeczeństwa. W relacjach interpersonalnych respektuje uniwersalne wartości i zasady moralne. Zwraca szczególną uwagę na wychowanie w duchu tolerancji, demokracji i szacunku wobec każdego człowieka.

W działaniach wychowawczych Szkoła respektuje prawa Rodziców do odpowiedzialnej troski za kształtowanie osobowości dzieci w duchu uniwersalnych wartości etycznych.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców realizują wspólne cele statutowe, współpracując ze sobą na zasadzie demokratycznej równoprawności oraz wspólnej odpowiedzialności za uczniów, Szkołę i realizację jej zadań.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 146
Wprowadzony przez: Krzysztof Nowak
Data opublikowania: 2019-06-07 21:30:16
Obowiązuje od: 2019-06-07 22:30:00
Wytworzony przez: Katarzyna Stępień
Data wytworzenia: 2017-11-29 20:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-06-07 22:00:19 Krzysztof Nowak
2019-06-07 21:49:24 Krzysztof Nowak